Izračun odpravnine za nedoločen čas je relativno pogosto vprašanje, ki se zastavlja tako delavcem kot tudi delodajalcem, ko pride do odpovedi pogodbe o zaposlitvi.  Odpravnina delavca je plačilo, ki delavcu pomaga pri premostitvi obdobja, ki traja med prenehanjem ene zaposlitve in pričetkom druge.

Podlago za izplačilo odpravnine po pogodbi za nedoločen čas najdemo v Zakonu o delavnih razmerjih (ZDR-1), kjer je odpravnina določena ob redni odpovedi pogodbe s strani delodajalca zaradi poslovnih razlogov ali zaradi razloga nesposobnosti.

Ob tem je delavec do odpravnine upravičen tudi ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Poleg tega pa delavcu odpravnina pripada tudi ob upokojitvi in v primeru izredne odpovedi s strani delavca zaradi razlogov naštetih v 111. členu ZDR-1.

Izračun odpravnine za nedoločen čas

 

Odpravnina za nedoločen čas – osnovna pravila, ki jih moramo poznati za izračun

Da bo izračun odpravnine za nedoločen čas nekoliko enostavnejši, moramo poznati nekaj osnovnih pravil, ki jih je pri izračunu odpravnine delavca seveda potrebno upoštevati. Pri štetju let zaposlitve delavca pri delodajalcu štejemo polna leta zaposlitve. Kljub vsemu pa moramo računati tudi s tem, da se v račun prav tako vštevajo leta zaposlitve pri pravnih prednikih delodajalca.

Odpravnina delavca

Odpravnina delavca – kaj predstavlja osnovo za izračun pri pogodbi za nedoločen čas?

Pri izračunu odpravnine za nedoločen čas moramo poznati tudi osnovo za njen izračun. Kot osnovo razumemo povprečno mesečno bruto plačo, ki jo je delavec prejel v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Lahko pa se zgodi tudi, da delavec v zadnjih treh mesecih ni prejemal plače. V tem primeru osnovo za izračun odpravnine delavca predstavlja povprečna mesečna bruto plača, ki bi jo prejel delavec, če bi v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo delal.

Odpravnina pogodba za nedoločen čas

Odpravnina pogodba za nedoločen čas

V primeru, ko pride do odpovedi pogodbe delavca zaradi poslovnih razlogov ali zaradi razloga nesposobnosti, pa tudi zaradi izredne odpovedi s strani delavca, odpovedi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, odpovedi zaradi potrjene prisilne poravnave, stečaja, postopka prisilne likvidacije ali drugih načinov prenehanja delodajalca, moramo ob izračunu odpravnine za nedoločen čas upoštevati, da pripada delavcu odpravnina v višini vsaj:

  • 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je bil delavec pri delodajalcu zaposlen več kot 1 leto, pa vse do 10 let,
  • 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je bil delavec pri delodajalcu zaposlen več kot 10 let, pa vse do 20 let,
  • 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je bil delavec pri delodajalcu zaposlen več kot 20 let.

Izračun odpravnine za nedoločen čas